Otkrivamo izvore barijera u komunikaciji i kako da ih rešite
19/01/2024
 • atmadmin
 • Blog
 • Коментари су искључени на Otkrivamo izvore barijera u komunikaciji i kako da ih rešite

Možemo reći da svakodnevno nailazimo na barijere u komunikaciji. Suočavamo se sa različitim izazovima koji mogu ozbiljno uticati na efikasnost našeg komuniciranja i sveobuhvatne komunikacije.

Razumevanje izvora ovih komunikacijskih barijera ključno je za uspešno prevazilaženje izazova i unapređenje interpersonalnih veština. Ovaj prvi deo naše serije o Process Communication Model-u (PCM) fokusira se na identifikovanje i analizu izvora komunikacijskih barijera.

Izvori komunikacijskih barijera

Komunikacijske barijere mogu proizlaziti iz različitih izvora, često se međusobno preplićući i stvarajući kompleksne prepreke u razmeni informacija. Sada ćemo proći neke barijere u komunikaciji koje uspešno možemo preduprediti korišćenjem PCM-a:

 1. a) Nedostatak jasnosti u izražavanju: Jedan od čestih izvora komunikacijskih barijera leži u nedostatku jasnosti u izražavanju. Nekim ljudima je neophodno više, dok je drugima potrebno manje činjenica. Nekima je bitan humor i šala više, a nekima manje. Nepravilno formulisanje poruka ili korišćenje nepreciznog jezika može stvoriti prostor za nesporazume i konfuziju.
 2. b) Pretpostavke i stereotipi: Često se barijere javljaju kada ljudi donose pretpostavke o namerama, motivima ili sposobnostima sagovornika. Setite se situacije kada vas je neko razumeo na način na koji vi uopšte niste želeli da prenesete poruku. Stereotipi mogu otežati stvaranje otvorenog i transparentnog dijaloga.
 3. c) Nedostatak pažnje i aktivnog slušanja: Komunikacija zahteva pažnju i posvećenost, ali nedostatak istih može stvoriti barijere. Neaktivno slušanje i nedostatak empatije mogu rezultirati nepotpunim razumevanjem i smanjenom efikasnošću komunikacije. Najveći izazov kod ljudi, kada govorimo o popularnom aktivnom slušanju, jeste što nedostaje razumevanje i svesnost o tome da aktivno slušanje, mora da se odluči, svesno. Što dalje znači da ono ne može da se desi, već mora da se odluči i da se uloži energija i fokus. Vežbom, za ovo je potrebno sve manje energije.
 4. d) Jezik tela i neverbalna komunikacija: Izrazi lica, gestikulacija i druge neverbalne komponente mogu preneti snažne poruke koje ponekad nisu u skladu sa verbalnim izražavanjem. Razumevanje ovih elemenata ključno je za prevazilaženje barijera u komunikaciji. U PCM-u učimo kako da postavimo svoju gestikulaciju u odnosu na tip ličnosti.

Razotkrivanje izvora komunikacijskih barijera prvi je korak ka njihovom prevazilaženju, naredni korak bio bi razumevanje barijera, kao i njihovo otklanjanje. U narednim delovima teksta, istražićemo psihološke, kulturne i druge aspekte koji doprinose ovim izazovima, pružajući konkretne strategije za poboljšanje komunikacije kroz prizmu Process Communication Model-a.

Psihološki aspekti prepreka u komunikaciji: Šta se krije iza nepotpunog razumevanja

Dublje zaranjanje u svet komunikacije zahteva razumevanje psiholoških aspekata koji često čine srž izazova u međuljudskoj interakciji. Kroz Process Communication Model (PCM), istražićemo kako psihički faktori doprinose nepotpunom razumevanju i kako možemo prevazići ove prepreke u komunikaciji kako bismo ostvarili bolje međusobno povezivanje.

Ovakva vrsta povezivanja je mnogo dublja, jača i sigurnija. Na ovaj način umanjujemo mogućnost ulaska u stres, a povećavamo mogućnost dodatne motivacije za posao ili neku drugu.

Psihološki aspekti barijera u komunikaciji

 1. a) Različite percepcije sveta (realnosti): Jedan od ključnih faktora koji stvaraju prepreke u komunikaciji leži u subjektivnim percepcijama sveta oko nas. Različiti ljudi mogu doživeti istu situaciju na različite načine, stvarajući prostor za nesporazume i konflikte. Konkretizacija i korišćenje filtera kroz koji sagovornik vidi svet, itekako umanjuje mogućnost za nesporazume i konflikte.
 2. b) Filteri ličnih iskustava: Lična iskustva, vrednosti i uverenja deluju kao filteri kroz koje interpretiramo informacije. Ovi filteri često dovode do selektivnog slušanja ili interpretacije, ograničavajući potpuno razumevanje sagovornika. Međutim, kada govorimo o Process Communication Model-u, ovo nisu jedini filteri, postoje i drugi kao što su misli, humor, emocije itd.
 3. c) Emocionalna regulacija: Emocionalna inteligencija ima ključnu ulogu u komunikaciji. Nedostatak sposobnosti adekvatne emocionalne regulacije može dovesti do nesigurnosti, sukoba ili pasivno-agresivnog ponašanja, što otežava konstruktivan dijalog. Ovde govorimo o upravljanju sobom i svojim emocijama, ali kao lideri, o upravljanju drugima, samosvesti, internoj motivaciji itd.
 4. d) Komunikacioni kanali: Svako poseduje svoje jedinstvene preferencije u načinu komunikacije. Neslaganje u komunikacionim kanalima može dovesti do nesporazuma. PCM nam omogućava razumevanje i prilagođavanje različitim tipovima ličnosti kako bismo unapredili interakciju.
  Jedan deo nas voli da bude pitan za mišljenje, jedan deo nas voli da u komunikaciji bude humora, dok jedan deo nas voli direktivniji način komunikacije. Svako voli ono što mu je prirodnije.

Razumevanje psiholoških aspekata barijera u komunikaciji osigurava dublji uvid u unutrašnje mehanizme koji utiču na naše interakcije. Kao rezultat ovoga dobijamo zdraviju komunikaciju, bez stresa sa postignutom usaglašenošću. Kroz primenu principa PCM-a, možemo prepoznati ove aspekte i usmeriti se ka stvaranju otvorenijeg i produktivnijeg dijaloga. U sledećem delu, istražićemo kompleksnost kulturnih barijera i kako one oblikuju način na koji razmenjujemo informacije.

Kompleksnost kulturnih barijera: Kako različiti konteksti oblikuju komunikaciju

Kroz analizu kulturnih barijera, u trećem delu naše serije fokusiraćemo se na uticaj različitih kulturnih konteksta na proces komunikacije. Process Communication Model (PCM) pruža nam alate za razumevanje i prevazilaženje kulturnih razlika, stvarajući mostove među raznolikostima. Tim mostovima je lakše kretati se u oba smera i razumeti, videti, osetiti šta je na drugoj strani obale.

Kompleksnost kulturnih barijera

 1. a) Jezik i kulturni kodovi: Različiti kulturni kodovi i jezičke nijanse često su izvor nesporazuma. Podjezičkim nijansama možemo podrazumevati one sitne, a veoma značajne stvati poput tona, reči koje koristimo, način izgovaranja itd. Ova kulturna raznolikost može stvarati prepreke u interpretaciji poruka, čineći esencijalno razumevanje teškim.
 2. b) Različite norme komunikacije: Različite kulture imaju različite norme komunikacije, uključujući pravila o očekivanom ponašanju tokom razgovora. Razumevanje tih normi ključno je za uspostavljanje efikasne komunikacije. Ukoliko imate razgovor sa osobom za koju se može smatrati da poseduje drugačije kulturne norme od vas, ili radite u multinacionalnom okruženju, ključno je informisati se o tim noramama, kako biste razumeli celinu i u potpunosti obratitli pažnju na raznolikost komuniacije.
 3. c) Koncepti vremena: Pojmovi vremena razlikuju se između različitih kultura. Dok neke kulture vrednuju tačnost i brzinu, druge stavljaju naglasak na fleksibilnost i odnose. Iako možda nama to deluje čudno, na Tailandu, većina kompanija dozvoljava ljudima da, u toku svog radnog vremena, ugase računare, svetla, razmeste krevete, ili izvade jastuke i spavaju, na primer, od 13h-14h. To je do kulture, ali i koncepta vremena. Potrebno je informisati se i o ovome, kako bismo znali kako da priđemo osobi i šta da očekujemo.
 4. d) Hijerarhijski odnosi: Različite kulture imaju različite koncepte o autoritetu i hijerarhiji. Neslaganja u shvatanju ovih odnosa mogu izazvati konflikte i otežati konstruktivan dijalog. Informišite se kako funkcioniše hijerarhija u kulturi, organizaciji ili sistemu. Takođe tu hijerarhiju poštujte.

Razumevanje kompleksnosti kulturnih barijera omogućava nam da gradimo mostove između različitih svetova. PCM nam pruža oruđa za prilagođavanje i efikasnu komunikaciju u međunarodnom okruženju. Sledeći tekst usmerićemo ka efikasnim strategijama prevazilaženja opštih komunikacijskih prepreka.

Efikasne strategije prevazilaženja barijera: Praktični vodič za unapređenje komunikacije

Kako bismo premostili komunikacijske barijere, ključno je usvajanje efikasnih strategija koje proizlaze iz Process Communication Model-a. U ovom segmentu, istražićemo praktične smernice i tehnike koje mogu biti ključne za unapređenje međuljudske komunikacije. Obratite dodatnu pažnju na ovaj segment, jer ovde se krije ključ za povezivanje svega prethodno napisanog.

Efikasne strategije za prevazilaženje barijera

 1. a) Aktivno slušanje: Aktivno slušanje je esencijalna veština koja omogućava sagovorniku da se oseća čutim i razumevanim. PCM pruža alate za razvijanje ove veštine, poboljšavajući interakciju. Aktivno slušanje se ne odnosi samo na to šta je osoba rekla, već i kako, na koji način, da li je to htela da kaže. Ili ne, njena gestikulacija, ekspresija lica i tako dalje. PCM nudi izuzetno znanje i tehnike iz ove oblasti prolazeći kroz sve ove stavke.
 2. b) Postavljanje jasnih pitanja: Postavljanje jasnih pitanja doprinosi preciznijoj razmeni informacija. PCM pruža smernice za postavljanje pitanja koja otkrivaju suštinu sagovornikovih potreba i očekivanja.

Zamka je najčešće u postavljanju jasnih pitanja nama. Retko se zapitamo, da li je to pitanje jasno i sagovorniku, odnosno da li smo pitanje postavili na način da sagovorniku bude jasno. PCM daje znanje na osnovu koga možeš da formulišeš pitanje, tako da bude jedinstveno osbi koja je preko puta tebe.

 1. c) Fleksibilnost tipova ličnosti: Sposobnost prilagođavanja sopstvenog načina komunikacije prema sagovorniku, odnosno njegovog preferiranog načina komunikacije ključna je za uspešnu interakciju. PCM nam omogućava da prepoznamo i prilagodimo se različitim tipovima ličnosti i njihovim komunikacionim kanalima.
 2. d) Emocionalna samoregulacija: Kroz PCM razvijamo sposobnost prepoznavanja i samoregulacije emocija, stvarajući stabilno okruženje za konstruktivnu komunikaciju, ali i prepoznavanja trenutnog stanja sagovornika, kao i njegov stepen stresa, ukoliko je u njemu. Da li ste znali da u PCM-u postoji način da prepoznaš kada osoba ulazi u stres. Taj momenat traje 3-5 sekundi i u tom trenutku, pravilnim korišćenjem kanala komunikacije, osobu možeš pozvati nazad.

Primena efikasnih strategija prevazilaženja barijera osnažuje nas da gradimo jasnije, suptilnije i usmerenije veze sa drugima. Veze koje motivišu, ne uvode u stres i postižu vrhunske rezultate.
U narednom delu, istražićemo specifične izazove u današnjoj tehnološkoj eri i kako savladati digitalne barijere.

Teškoće u tehnološkoj eri: Digitalne barijere i njihovo savladavanje

Sa sveprisutnim napretkom tehnologije, suočavamo se s novim izazovima u komunikaciji. Jedan od glavnih izazova jeste česta komunikacija putem raznih aplikacija. U online svetu, ljudi često i ne pale kamere, te se dodatno oslanjamo na veštine slušanja. U petom delu naše serije istražićemo digitalne barijere i kako Process Communication Model (PCM) može pomoći u prevazilaženju poteškoća koje proizlaze iz ove tehnološke ere.

Teškoće u tehnološkoj eri

 1. a) Nedostatak neposredne interakcije: Komunikacija putem digitalnih platformi često nedostaje neposredne komponente, kao što su neverbalni signali. PCM pruža smernice za nadomestiti nedostatak neposrednosti kroz pažljiv odabir reči i tonaliteta. Tada, naš fokus biva usmeren na ton, reči i disanje. PCM nas posebno uči tonu i rečima koje koristimo kada smo u procesu komunikacije.
 2. b) Preopterećenost informacijama: U digitalnom dobu, preopterećenost informacijama može otežati fokusiranje na bitne poruke. PCM pomaže u filtriranju informacija i naglašava važnost preciznosti u izražavanju. Ovo postižemo tako što bivamo zanimljivi osobi sa kojom komuniciramo. To za svaku osobu može biti drugačije. Nekome je zanimljivo ukoliko koristimo puno činjenica, nekome je zanimljiv humor, nekome je zanimljivo ukoliko u komuniciku uključimo emocije, ali na kraju važno je da znamo šta je kome zanimljivo, kako bismo mogli da prenesmo informaciju na pravi način i obezbedimo da se ona čuje.
 3. c) Virtuelni nesporazumi: Nesporazumi su češći u virtuelnom okruženju gde nedostaje direktna interakcija. Nema tog odnosa sa ljudima, takođe često ne vidite osobu kako biste mogli da ispratite položaj tela i ekspresije lice, koje nam mnogo pomažu da razumemo kako i o čemu osoba razmišlja, odnosno kako se osoba oseća povodom teme o kojoj govorimo. PCM pruža alate za prepoznavanje i rešavanje virtuelnih nesporazuma.
 4. d) Održavanje ličnih veza: Očuvanje ličnih veza u digitalnom svetu može biti izazov. PCM pomaže u održavanju emocionalne povezanosti i izgradnji jasnih online odnosa. Građenjem odnosa na pravi način, zadovoljenjem psiholoških potreba, pre svega naših, a onda i sagovornikovih, dolazi do sjajnih relacija na kome je protok informacija brži, jasniji i povezaniji.

Savladavanje digitalnih barijera zahteva svestran pristup i prilagođavanje načina komunikacije. Kroz primenu PCM-a, možemo poboljšati efikasnost virtualne komunikacije i ojačati povezanost u digitalnom okruženju.

Emocionalna inteligencija u komunikaciji: Razumevanje i prevazilaženje osećajnih prepreka

Emocionalna inteligencija igra ključnu ulogu u izgradnji zdravih odnosa i efikasne komunikacije. U šestom delu serije, istražićemo kako Process Communication Model (PCM) podstiče razumevanje i usklađivanje emocionalnih aspekata koji često predstavljaju barijere u komunikaciji, pravljenjem osvrta na nas, pa onda druge ljude.

Emocionalna inteligencija u komunikaciji

 1. a) Prepoznavanje emocija: PCM pomaže u razvijanju sposobnosti prepoznavanja i razumevanja sopstvenih i tuđih emocija. Ova veština je ključna za empatičnu komunikaciju. Kada prepoznam svoju emociju i razumem zašto se ona javlja i koji je razlog zbog koga je tu, onda mogu, svesno, da donesem odluku šta ću sada s njom.
 2. b) Samoregulacija emocija: Naučiti kako efikasno regulisati sopstvene emocije omogućava nam da ostanemo smireni i fokusirani tokom komunikacije. PCM pruža alate za postizanje emocionalne ravnoteže. Ne govorimo ovde o tome da pdređene emocije ne trna osetiti. Naprotiv, svaku emociju treba prigrliti, osetiti je i pustiti je da prođe kroz telo. Ali upravo to! Pustiti je da prođe kroz telo. Ono što se lesto dešava su dve stvari ili ih suzbijamo ili ih pustimo da ostanu previše dugo sa nama.

Setite se situacija kada ste potiskivali emocije. U jednom trenutku se, ili odrazilo na zdravlje ili smo poput ekspres lonca pod prevelikim pritiskom završili u komšijinoj kuhinji kroz plafon naše, a pod komšijine. S druge strane, ako jednu emociju zadržimo i utonemo u nju, bez obzira da li biste je okarakterisali kao dobru, ili lošu ((primer, tuga, sreća (iako sreća nije emocija)), korišćenje snaga, prečesto, dozvoljavamo da one postanu slabosti, ili stvaramo toleranciju, pa nam je svaki put potrebna sve veća doza emocije.

 1. c) Empatija u komunikaciji: Empatično postavljanje u poziciju sagovornika osnažuje vezu i olakšava rešavanje konflikata. Empatija nije osećanje emocije sagovornika, već razumevanje. Empatija je poželjna veština jer mogu da razumem kako se oseća sagovornik i da odlučim šta ću sa tim da uradim. Često se empatija meša sa saosećajnošću, što bi zapravo bilo “Razumem tvoju emociju, ali je osećam i ja, te sada nisam u stanju da odlućim šta će biti moj akcioni korak”. PCM podstiče razvoj empatije kao ključne veštine u komunikaciji.
 2. d) Upravljanje konfliktima: Efikasno upravljanje konfliktima zahteva emocionalnu inteligenciju. PCM pruža strategije za konstruktivno rešavanje nesuglasica i očuvanje odnosa.

Integracija emocionalne inteligencije u komunikaciju pruža osnovu za dublje i povezanije međuljudske odnose. Kroz primenu PCM-a, možemo razviti ove ključne veštine i prevazići emocionalne prepreke koje se često javljaju u komunikaciji.

Uticaj percepcije na komunikaciju: Kako različiti pogledi stvaraju barijere

Pogledi i interpretacije igraju važnu ulogu u komunikaciji. Sedmi deo naše serije bavi se uticajem percepcije na komunikaciju, istražujući kako različite perspektive mogu stvarati barijere, izazvati stresna stanja i kako Process Communication Model (PCM) pomaže u razumevanju različitih pogleda.

Uticaj percepcije na komunikaciju

 1. a) Subjektivnost percepcije: Bilo je priče gore da različite osobe mogu percipirati istu situaciju na različite načine, što stvara prostor za nesporazume. PCM nam pomaže dekodirati različite perspektive i izbegavati pretpostavke na jednostavan način. Evo jednostavnog primera, ako znamo da je sagovornikova percpecija Misli, a rečnik, Logika, to znači da ću koristiti reči poput “opcije, analiza, činjenica, plan, vreme itd” kako bismo umanjili mogućnost za sujektivizaciju percepcije.
 2. b) Vlastita stvarnost: Svako od nas gradi vlastitu stvarnost na osnovu svojih iskustava i uverenja. Razumevanje ovog koncepta pomaže u otvaranju dijaloga i smanjenju sukoba, a korišćenjem istog pristupa, koji je pomentug iznad, daje fantastične rezultate i rezultat koji kaže “razumemo se i govorimo o istoj stvari”.
 3. c) Komunikacija kroz filtriranje Svako filtrira informacije kroz svoje lične filtere, što može otežati prenos suštine poruke. PCM pruža alate za prepoznavanje i prevazilaženje ovog filtra.
 4. d) Izazovi u komunikaciji preko različitih konteksta: Komunikacija preko različitih konteksta često izaziva nesporazume. U svemu što smo do sada pisali, podjednako je važno uključiti kontekst. Kako bi PCM funkcionisao i kako bi naučeno znanje mogli da koristite, neophodno je obratiti pažnju na kontekst i temu o kojoj govorimo. Dakle, nije samo važno koristiti pravi ton, reči, gestikulaciju i govor tela, već i kontekst, kako bi ste zaokružili smisao toga što govorite. PCM nam pomaže prepoznati te kontekste i prilagoditi komunikaciju prema potrebama situacije.

Razumevanje uticaja percepcije na komunikaciju omogućava nam bolje vođenje dijaloga i gradnju međusobnog poverenja. Kroz primenu PCM-a, možemo prepoznati različite perspektive i izgraditi mostove između različitih stvarnosti.

Budućnost komunikacije: Izazovi i inovativna rešenja za prevazilaženje barijera

Završni deo naše serije bavi se budućnošću komunikacije, istražujući izazove koji nas čekaju i kako inovativna rešenja, poduprta PCM-om, mogu oblikovati sledeću eru interpersonalne interakcije.

Budućnost komunikacije

 1. a) Tehnološke Inovacije: Brze tehnološke promene donose nove izazove i mogućnosti u komunikaciji. Dolaskom AI-a na scenu, komunikacija dobija drugačiji smisao, sada, kada AI-u možete dati instrukcije da vam napiše mail. Ono gde imamo apsolutni prostor jeste komunikacija uživo, jedan na jedan, kada nemamo mogućnost korišćenja AI-a, ipak, puno ljudi još uvek ne koristi AI ili ne zna da koristi dodatno, sigurni smo da će bolje prilagođavanje uraditi osoba koja poznaje PCM, od bilo kog AI-a. PCM pruža okvir za prilagođavanje novim tehnologijama i očuvanje suštine ljudske interakcije.
 2. b) Globalizacija i kulturna raznolikost: Rastuća globalna povezanost stvara potrebu za efikasnim međukulturnim komunikacijama. Kao kompanija koja svoje usluge pruža širom sveta, možemo da garantujemo da nam je mnogo lakša, bolja, kvalitetnija komunikacija poslednjih 11 godina, od kada smo prvi put, doveli PCM u Srbiju i region jer nam PCM pomaže u navigaciji kroz različite kulturne kontekste i gradnji globalnih veza.
 3. c) Digitalna povezanost i izolacija: Dok digitalna povezanost donosi prednosti, takođe može povećati osećaj izolacije. PCM definitivno smanjuje prostor u ljudima i osećaj izolacije. Ljudima kojima je tim jako važan i koji uživaju u timskom radu, ovakav način rada ne odgovara, ali to ne znači da mi ne možemo da utičemo i zadovoljimo potrebu osobe, dodatno, korišćenjem PCM-a tako da se ona oseti potpuno prihvaćeno.
 4. d) Razvoj novih komunikacionih veština: Budućnost komunikacije zahteva razvoj novih veština kako bismo se adekvatno nosili s promenama. Za vreme korone desilo se da većina firmi nije obraćala pažnju na zaposlene, već naprotiv, održavanje prisutnosti i na kraju obezbeživanje dovoljno posla kako bi održali postojeći broj zaposlenih.

Međutim, zbog toga je porasla potreba ljudi za koučingom, terpaijama i slično. Korišćenjem PCM-a u ovim situacijama, možda može da pomogne u smanjenu osećaja nesigurnosti i povećanju osećaja sigurnosti, jednostavnim zadovoljenjem psiholoških potreba. PCM nam pomaže u identifikaciji ključnih veština potrebnih za uspeh u budućnosti.

Proučavanje budućnosti komunikacije kroz prizmu PCM-a omogućava nam da se pripremimo za izazove koje donosi brza evolucija interakcije. Učenje i prilagođavanje novim trendovima pomaže nam da izgradimo održive i uspešne odnose u vremenima koja dolaze.

Ovaj kompleksan pogled na komunikacijske barijere i njihovo prevazilaženje kroz prizmu Process Communication Model-a pruža dubok uvid u raznolike aspekte međuljudske interakcije. PCM je moćan alat i izuzetno važan, kako oza pojedinca, tako i za kompaniju i kompanijsku kulturu. Uvođenjem PCM-a u onboarding process kao rezultat daje bolju povezanost između kompanije-nadređenog-pojedinca i tima.