Koučing je idealni seting u kome primena PCM-a ima izvandredne rezultate. Ono što je posebno značajno jeste da koučevi koji su sertifikovani za primenu PCM-a u svojim sesijama imaju mogućnost zadavanja ulaznog assessmenta klijentima na osnovu koga svi klijenti dobijaju individulizovani izveštaj o dubinskoj strukturi sopstvene ličnosti koji im pomaže u boljem razumevanju procesa koji se odrigravaju tokom koučinga.

Primenom PCM-a u koučing procesu kouč i klijent dobijaju dodatni alat za adekvatno utvrđivanje cilja ka kojem klijent teži, kao i za rad na definisanju snaga i mogućih razvojnih oblasti kod klijenta. Primena PCM metodologije u koučingu takođe daje dodatni kvalitet u procesu sastavljanja pojedinačnih koraka na putu ka ostvarenju cilja koji je postavljen na početku koučing procesa. Zahvaljujući PCM metodologiji kouč takođe uspeva da veoma brzo otkrije i koje teme su od posebnog značaja za određenog klijenta, kao i koji način komunikacije i vođenja kroz koučing proces će mu najviše odgovarati za ostvarenje svojih punih potencijala.

Neki od benefita primene PCM metodlogije u koučingu su:

● Lakše povezivanje izmedju kouča i klijenta
● Efikasniji i brži dolazak do ključnih tema za klijenta
● Pronalaženje najefektnijih kanala komunikacije – konkretne reči, tonovi, gestikulacija i izrazi lica koji će svi zajedno dovesti do produktivnije interakcije tokom sesije
● Utvrđivanje bazičnih psiholoških potreba osobe i njene motivacije da istraje na putu otvarenja ciljeva
● Razumevanje načina na koje klijent može pokazati otpor prema promeni i načina za prevazilaženje otpora
● Predvidjanje promena u ponašanju klijenta

Isprobajte najefikasniju metodologiju za razumevanje dubinske strukture ličnosti koja se efikasno primenjuje kako u treninzima, tako i u koučingu.