Šta je liderstvo i koliko je važan jedan tim lider?
21/07/2023
 • atmadmin
 • Blog
 • Коментари су искључени на Šta je liderstvo i koliko je važan jedan tim lider?

Liderstvo igra ključnu ulogu u postizanju uspeha u bilo kojoj organizaciji. Bez obzira da li ste preduzetnik, menadžer ili tim lider, sposobnost da inspirišete, motivišete i usmeravate svoj tim ka zajedničkom cilju je od suštinske važnosti. Ali šta tačno znači biti lider i kako postati uspešan vođa tima?

Razlika između liderstva i upravljanja

Razumevanje razlike između liderstva i upravljanja ključno je za uspešno vođenje tima. Dok se upravljanje fokusira na organizacijske aspekte i kontrolu poslovnih aktivnosti, liderstvo se usredsređuje na inspiraciju, motivaciju i podršku timu. U kontekstu Process Communication Model-a (PCM), možemo primeniti određene pristupe koji će nam pomoći da bolje razumemo i primenimo ove koncepte.

Upravljanje, kao deo poslovnog procesa, uključuje planiranje, organizovanje resursa, postavljanje ciljeva, praćenje napretka i donošenje odluka. Upravljački pristup može biti koristan u situacijama kada je potrebno obezbediti efikasnost, doslednost i tačnost u izvršavanju zadataka. Upravljanje podrazumeva korišćenje autoriteta i hijerarhijske strukture kako bi se ostvarili ciljevi organizacije.

S druge strane, liderstvo se fokusira na ljude. Lideri su sposobni da inspirišu i motivišu članove tima da rade zajedno ka ostvarenju ciljeva. Oni koriste svoju viziju i strategiju da usmere tim ka željenim rezultatima. Lideri takođe prepoznaju individualne talente i potencijale članova tima, te im pružaju podršku i priliku za rast i razvoj.

 

tim lider sa svojim timom

PCM pristup može biti od velike koristi u razumevanju toga kako biti lider i primeni liderstva. PCM identifikuje različite tipove ličnosti i komunikacijske stilove, što nam pomaže da bolje razumemo načine na koje ljudi percipiraju informacije, komuniciraju i reaguju u određenim situacijama. Lideri koji su upoznati sa PCM-om mogu prilagoditi svoj stil liderstva i komunikacije u skladu sa potrebama i preferencama svakog člana tima.

Na primer, tim lider koji primenjuje PCM može prepoznati da su neki članovi tima više motivisani kada im se pruži podrška i ohrabrenje, dok drugi možda reaguju na konkretne ciljeve i jasne smernice. Takođe, lider može koristiti PCM pristupe za efikasno rešavanje konflikata unutar tima, razumevanje timskih dinamika i delegiranje zadataka na način koji odgovara svakom članu tima.

Važno je naglasiti da liderstvo i upravljanje nisu isključivi pojmovi, već se mogu međusobno dopunjavati. Uspešan lider prepoznaje kada je potrebno primeniti upravljački pristup radi postizanja ciljeva, ali takođe razume značaj inspiracije, motivacije i podrške kako bi izgradio jak i produktivan tim.

U suštini, liderstvo je sposobnost da se usmeri tim ka ostvarenju zajedničkih ciljeva, stvarajući inspiraciju, motivaciju i podršku članovima tima. Upravljanje je proces organizacije i kontrole koji obezbeđuje efikasno izvršavanje zadataka i postizanje ciljeva. Integracija PCM pristupa u liderstvo omogućava liderima da bolje razumeju i prilagode se individualnim potrebama članova tima, što vodi ka efikasnom vođenju i postizanju uspeha.

liderstvo ilustracija radnika

Uspešan tim lider ima sledeće kvalitete…

Uspešan tim lider poseduje određene kvalitete koji ga izdvajaju od drugih. Evo nekoliko ključnih kvaliteta koji su bitne za vođenje tima:

 1. Vizija i strategija kao osnova: Vizija i strategija su ključni elementi uspešnog liderstva. Vizija predstavlja sliku budućnosti koju tim lider ima za tim ili organizaciju. Ona inspiriše i motiviše članove tima, dajući im svrhu i smisao u radu. Vizija lidera treba da bude jasna, inspirativna i da odražava zajedničke ciljeve i vrednosti tima.

Strategija, s druge strane, predstavlja plan akcija za postizanje vizije. Tim lider mora razviti strategiju koja će omogućiti ostvarenje vizije, identifikovati ključne korake, resurse i rokove. Ova strategija treba biti fleksibilna i prilagodljiva, uzimajući u obzir promene u okruženju i potrebe tima.

Važno je da lider bude lider sa vizijom, ali takođe da bude otvoren za saradnju i uključivanje članova tima u kreiranje i implementaciju strategije. PCM pristup može pružiti alate i tehnike za uspostavljanje efektivne komunikacije, ohrabrujući otvorenu razmenu ideja i konstruktivnu saradnju.

 1. Komunikacijske veštine: Komunikacija je ključna veština uspešnog lidera, a primena PCM pristupa usmerava ka uspostavljanju uspešne komunikacije sa različitim tipovima ličnosti u timu. PCM pristup prepoznaje šest različitih dominantnih tipova ličnosti, svaki sa svojim karakteristikama i preferencijama u komunikaciji. Ipak neophodno je naglasiti da je svako od nas kompleksna ličnost, a generalizacija i uopštavanje nikada ne treba da budu primaran pristup. Svaki karakter predstavlja skup različitih tipova ličnosti, dok se pojedine karakteristike izdvajaju kao dominantne. Na osnovu tih dominantnih karakteristika uspešni tim lideri formiraju individualan pristup svakom članu tima. Evo nekoliko komunikacijskih pristupa koji motivišu različite tipove ličnosti da postignu najbolje poslovne rezultate:

 

 • Tip ličnosti Thinker: Osobe sa dominantnim karakteristikama ovog tipa ličnosti cene preciznost, logiku i temeljnost. Kako biste motivisali ove tipove ličnosti, koristite precizan i analitičan jezik. Takođe, budite spremni na detaljna objašnjenja i argumentaciju.
 • Tip ličnosti Harmonizer: Dominantan Harmonizer teži uspostavljanju harmonije i izbegavanju konflikata. Da biste motivisali ove tipove ličnosti, koristite empatičan pristup u komunikaciji, pokažite im da cenite njihove emocije i potrebu za saradnjom. Izgradite atmosferu poverenja i podrške.
 • Tip ličnosti Persister: Karakteristike ovog tipa ličnosti su motivacija postizanjem rezultata i disciplinom. Kako biste motivisali ove tipove ličnosti, koristite jasan i konkretan jezik, postavite ciljeve i očekivanja na jasan način. Pružite im priliku da pokažu svoju stručnost i podržite njihovu upornost u ostvarivanju zadatih ciljeva.
 • Tip ličnosti Imaginer: Osobe čije dominantne karakteristike otkrivaju Imaginer-a su kreativne i inovativne. Da biste motivisali ove tipove ličnosti, koristite inspirativan i vizuelan jezik, pružite im slobodu za izražavanje ideja i kreativnost. Podstičite ih da razmišljaju van okvira i da donose nove perspektive i rešenja. Takođe neophodno je da im pružite dovoljno vremena za razmišljanje i donošenje odluka.
 • Tip ličnosti Promoter: Promoteri su energični, ekstrovertni i vole da budu u centru pažnje. Da biste motivisali ove tipove ličnosti, koristite dinamičan i podsticajan jezik, dajte im prostora da se izraze i pokažu svoje talente. Podstičite ih da preuzmu inicijativu i liderstvo u timskim aktivnostima.
 • Tip ličnosti Rebel: Osobe čijim karakterima dominiraju osobine Rebel-a su samostalne, nekonvencionalne i vole slobodu. Da biste motivisali ove tipove ličnosti, koristite otvoren i fleksibilan pristup komunikaciji i ohrabrujte njihovu kreativnost i ideje.

 

 1. Upravljanje vremenom i postavljanje prioriteta: Upravljanje vremenom i postavljanje prioriteta su ključni faktori za uspešnog lidera. PCM pristup može pružiti određene smernice i alate koji olakšavaju ovu važnu veštinu. Evo nekoliko pristupa koji mogu pomoći lideru u efikasnom upravljanju vremenom i postavljanju prioriteta:
 • Razumevanje individualnih stilova i potreba: PCM prepoznaje da svaki pojedinac ima svoje preferencije i način na koji najbolje funkcioniše u pogledu vremenskog upravljanja. Na primer, neki ljudi preferiraju precizno planiranje i jasno definisane rokove, dok drugima više odgovara fleksibilnost i prilagođavanje. Lider koji razume ove razlike može prilagoditi svoj pristup i podržati članove tima u njihovom vremenskom upravljanju.
 • Efektivno delegiranje: Delegiranje je ključno za efikasno upravljanje vremenom. PCM pristup prepoznaje da različiti tipovi ličnosti imaju različite snage i preferencije kada je u pitanju obavljanje određenih zadataka, o čemu je bilo reči u prethodnom poglavlju. Tim lider treba da prepozna snage i sposobnosti svakog člana tima i delegira zadatke na način koji će najbolje iskoristiti njihov potencijal. Na ovaj način lider će imati više vremena da se fokusira na prioritete i strateške aktivnosti.
 • Efikasno planiranje i organizacija: PCM pristup može pružiti alate za efikasno planiranje i organizaciju. Tim lider treba da bude u stanju da postavi jasne ciljeve, razvije planove i raspored aktivnosti. Uzimajući u obzir prioritete i rokove, lider može koristiti tehnike kao što su uspostavljanje vremenskih okvira, korišćenje kalendara i alata za upravljanje zadacima kako bi se osiguralo da su sve aktivnosti pravilno raspoređene i da se postižu postavljeni ciljevi.

Izazovi i prepreke u liderstvu

Upravljanje izazovima i preprekama u liderstvu zahteva fleksibilnost, empatiju i efikasnu komunikaciju. Evo nekoliko ključnih aspekata koje treba imati na umu:

 1. Upravljanje promenama i neizvesnošću: Lideri moraju biti spremni na promene i prilagođavanje novim situacijama. Važno je biti fleksibilan i agilan u suočavanju sa neizvesnošću. Lider koji primenjuje PCM pristup može razumeti razlike u reakciji na neizvesnost kod različitih tipova ličnosti i prilagoditi svoj pristup i komunikaciju kako bi podržao članove tima tokom promena. To može uključivati pružanje jasnih informacija, osiguravanje podrške i razvijanje otpornosti kod tima.
 2. Upravljanje otporom i konfliktima: Prevazilaženje prepreka u komunikaciji zahteva veštine pregovaranja, rešavanja problema i empatiju. PCM pristup može pružiti alate za efektivno pregovaranje i pronalaženje održivih rešenja. Tim lider koji primenjuje PCM pristup može se fokusirati na pronalaženje zajedničkih interesa i rešenja koja zadovoljavaju potrebe svih uključenih strana. Empatija igra važnu ulogu u ovom procesu, jer omogućava lideru da bolje razume perspektive i interese svih članova tima.
 3. Prevazilaženje neuspeha i učenje iz grešaka: Svi lideri se suočavaju sa neuspehom i greškama. Ključno je izvući pouke iz tih situacija, preuzeti odgovornost i nastaviti napred ka postizanju ciljeva. Neuspesi su neizbežni deo svakog poslovnog puta, a uspešan lider će iskoristiti neuspeh kao priliku za učenje. Takođe uspešan lider preuzima odgovornost za svoje postupke i odluke, umesto da krivi druge ili okolnosti za neuspeh. Prevazilaženje neuspeha i učenje iz grešaka zahteva hrabrost, samorefleksiju i upornost. Lider koji primenjuje PCM pristup ima prednost jer može koristiti alate za introspekciju, preuzimanje odgovornosti i postavljanje novih ciljeva. Ključno je da lider bude sposoban da se oporavi od neuspeha, izvuče pouke i nastavi napred ka ostvarenju uspeha.

Zaključak

Liderstvo je ključni faktor za uspeh u vođenju tima, ali postati uspešan lider zahteva kontinuirano učenje i primenu efektivnih pristupa. PCM pristup omogućava liderima da upoznaju sebe na prvom mestu, da bi mogli da upoznaju i članove svog tima. Tek tada je moguće unaprediti timsku komunikaciju, stvoriti produktivne timove i prevazići izazove sa kojima se susreću. Uz stalno usavršavanje i praćenje novih pristupa liderstvu, lideri imaju priliku da neprestano rastu i ostvaruju izvanredne rezultate, postajući inspiracija svojim timovima i ostavljajući pozitivan uticaj na organizaciju.